Croeso i e-sgol

Croeso i e-sgol – Nod prosiect e-sgol yw ehangu cyfleoedd i ddysgwyr ôl-14 i astudio cyrsiau na fyddai ar gael iddynt fel arall.

cynhadledd e-sgol 2023

Bydd y gynhadledd e-sgol yn rhoi cyfle i chi glywed am y gwahanol fentrau y mae e-sgol yn gweithio arnynt, gan gynnwys Ymlaen Gyda’r Dysgu, Carlam Cymru a’n Cymuned Dysgu Proffesiynol.

Carlam Cymru

Ym mis Ionawr 2021 fe gomisiynwyd e-sgol, gan Lywodraeth Cymru, i redeg prosiect ble roedd sesiynau ar-lein yn cael eu darparu ar ôl ysgol, er mwyn cynnig cefnogaeth i ddisgyblion ledled Cymru o ran cyfoethogi eu gwybodaeth yn dilyn y cyfnodau clo, pan buont yn cael addysg ar-lein adeg pandemig Covid-19. Fe enwyd y prosiect yn Carlam Cymru.

Ein Cyrsiau

Ar hyn o bryd mae gennym gyrsiau yng Ngheredigion, Powys,  a 6 ysgol cyfrwng Cymraeg yng Ngogledd Cymru.  Mae’r cyrsiau hyn yn cynnwys Troseddeg, Almaeneg, Seicoleg a llawer mwy.

Astudiaethau Achos

Mae gennym astudiaethau achos sy’n cynnwys dysgwyr a staff sydd wedi cael profiad uniongyrchol o gyrsiau e-sgol.

Nod prosiect e-sgol yw ehangu cyfleoedd i ddysgwyr ôl-14 ac ôl-16 i astudio cyrsiau na fyddai ar gael iddynt fel arall. Ar ôl treialu’r prosiect yng Ngheredigion a Phowys, rydym nawr yn cefnogi ysgolion ledled Cymru, gan ddefnyddio Microsoft Teams, drwy Hwb, i fideo-addysgu ar y cyd.

Mae’r pwyntiau canlynol yn tanlinellu nodau ac amcanion y prosiect

1. Cynyddu nifer y pynciau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgolion ledled Cymru ar lefel ôl-14.

2. Cynyddu nifer y dysgwyr sy’n astudio pynciau nad oes llawer yn eu hastudio mewn ysgolion ledled Cymru ar lefel ôl-14.

3. Cynyddu nifer y dysgwyr sy’n astudio pynciau lefel uwch mewn ysgolion ledled Cymru drwy gyfrwng y Gymraeg.

4. Darparu ecwiti ar gyfer dysgwyr ôl-14 ledled Cymru lle bynnag eu lleoliad neu beth bynnag fo eu dewis iaith.

Ehangu Cyfleoedd Dysgu

Am e-sgol

DARGANFOD

Gyda gwybodaeth i rieni, dysgwyr ac awdurdodau lleol; gallwch hefyd ganfod pwy yw’r staff tu ôl i’r prosiect newydd hwn.

Ein Cyrsiau

ARCHWILIO

Archwiliwch y cyrsiau sydd ar gael i ddysgwyr ôl-16, gan gynnwys TGAU a Safon Uwch .                                 

Cwestiynau

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Darllenwch y cwestiynau a ofynnir yn aml gan athrawon a rhieni yn yr adran hon o wefan e-sgol.          

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud ...

Ffion Snape – Gwleidyddiaeth a Llywodraeth

Byddwch yn barod i weithio’n galed ond mae mor ddifyr ag unrhyw bwnc arall.

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud ...

Jess Probert – Cyfrifiadureg

Mae’n gweithio’n dda iawn y rhan fwyaf o’r amser, mae’n cymryd dipyn o amser i ddod i arfer, ond mae’n ffordd dda iawn o ddysgu yn fy marn i.

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud ...

Nathan Preece – Ffrangeg

Mae dysgu wyneb yn wyneb yn haws ond mae e-sgol yn golygu nad oes angen teithio.  Angen pwyso a mesur yr opsiynau.

Barod i ddechrau arni?

Cysylltwch heddiw.