Staff

Nia Jones

Nia Jones

Dechreuodd Nia yn ei rôl fel Cydlynydd Gweithredol ym mis Gorffennaf 2022. Ymhlith ei dyletswyddau, mae Nia yn cydlynu'r prosiect Carlam Cymru yn genedlaethol, yn cydlynu cynhadledd flynyddol e-sgol, ac yn rheoli'r cyfryngau cymdeithasol a chysylltiadau cyhoeddus ar...

Llifon John Ellis

Llifon John Ellis

Penodwyd Llifon yn Bennaeth Strategol e-sgol ym mis Ebrill 2022 wedi iddo dreulio 12 mlynedd fel athro uwchradd ac uwch arweinydd mewn ysgol gydol oes yng nghanolbarth Cymru gyda chyfrifoldebau dros y Chweched Dosbarth a’r adran Gymraeg. Bu’n gweithio’n agos â...

Rhian Rees-Thorne

Rhian Rees-Thorne

Cafodd Rhian ei phenodi i rȏl Cydlynydd e-sgol ym Mai 2021. Yn ei rȏl gydag e-sgol, mae Rhian yn cynorthwyo’r tȋm i gydlynu’r prosiect mewn ysgolion ar draws De Cymru, gan sicrhau bod ysgolion, athrawon a disgyblion yn cael hyfforddiant ac arweiniad digonol i sicrhau...

Matt Edwards

Matt Edwards

Cafodd Matt ei secondio i rôl cynghorydd cymorth technegol TGCh e-sgol rhan-amser yn Hydref 2020. Gan weithio’n agos a’r tîm o gydlynwyr, ei brif rôl yw darparu cyngor strategol ac arweiniad technegol i dîm prosiect e-sgol, yn sgil ei brofiad helaeth o weithio gyda...

Helen Meredith

Helen Meredith

Cafodd Helen ei secondio i rôl cydlynydd e-sgol yn rhan-amser ym Medi 2020 cyn cael ei phenodi’n gydlynydd llawn amser yn Ebrill 2022. Arferai Helen gynorthwyo ysgolion fel cynghorydd herio gyda GwE, yn ogystal â gweithio i Estyn. Yn ei rôl gydag e-sgol mae Helen yn...

Stephen Williams

Stephen Williams

Cafodd Stephen ei secondio i rôl cydlynydd e-sgol ym Medi 2020 o ERW cyn cael ei benodi’n llawn amser yn Ebrill 2022. Yn ei rôl gydag ERW, roedd yn cynorthwyo ysgolion ar draws y rhanbarth i ddatblygu dysgu digidol a diwygio’r cwricwlwm. Fe rhan o’i gyfrifoldebau...

Gwion Dafydd

Gwion Dafydd

Roedd Gwion yn un o sylfaenwyr e-sgol pan gafodd ei lansio yng Ngheredigion yn 2018, ac mae’n goruchwylio’r prosiect erbyn hyn. Cafodd Gwion ei benodi’n Rheolwr Corfforaethol Atebolrwydd a Chynnydd yng Ngheredigion ym Medi 2018, ar ôl gweithio o fewn yr awdurdod fel...