Ym mis Ionawr 2021 fe gomisiynwyd e-sgol, gan Lywodraeth Cymru, i redeg prosiect ble roedd sesiynau ar-lein yn cael eu darparu ar ôl ysgol, er mwyn cynnig cefnogaeth i ddisgyblion ledled Cymru o ran cyfoethogi eu gwybodaeth yn dilyn y cyfnodau clo, pan buont yn cael addysg ar-lein adeg pandemig Covid-19.

Fe enwyd y prosiect yn Carlam Cymru a bu’n rhedeg ym Mis Mawrth 2021.

Fe gynigiwyd 9 pwnc i safon TGAU, 8 pwnc i safon Uwch Gyfrannol, a 10 pwnc i Safon Uwch.

Cynigiwyd y pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Cymrodd 48 athro, ledled Cymru, ran yn y prosiect

Rhedodd 176 o sesiynau yn ystod cyfnod o bedair wythnos

Dilynwyd y sesiynau yn fyw, neu gwyliwyd y recordiadau gan bron i 2900 o ddisgyblion

Dyma rhai sylwadau o’r disgyblion:

“roedd camau strwythuredig i bob sesiwn”

“roedd yr athro yn atgyfnerthu gwaith roedden wedi gwneud”

“roedd yn dda cael rhywun yn mynd trwy’r agweddau allweddol mewn ffordd a oedd yn briodol i’r bwrdd arholi”

“roedd yn dda cael yr adnoddau i edrych yn ôl arnynt pe byddem dal yn ansicr”

Ymatebion disgyblion yn dilyn gwerthusiad o'r digwyddiadau

%

97% o’r disgyblion yn cytuno neu’n cytuno’n gryf bod y sesiynau’n ddefnyddiol i’w anghenion

%

100% o’r disgyblion yn cytuno neu’n cytuno’n gryf bod y cynnwys/adnoddau wedi'u trefnu'n dda ac yn hawdd eu dilyn

%

100% o’r disgyblion yn cytuno neu’n cytuno’n gryf bod y cyflwyniadau yn glir ac yn effeithiol

%

100% o’r disgyblion yn dweud byddent yn ymuno â'r sesiynau petai’r sesiynau Cyrsiau Carlam Cymru yn rhedeg eto

Cam Nesaf - 2021-2022

Yn dilyn llwyddiant Carlam Cymru Mawrth 2021, mae e-sgol am gynnig rhagor o sesiynau.

Bydd y sesiynau Carlam Cymru cyntaf yn rhedeg yn nhymor yr Hydref rhwng 15.11.21 a 10.12.21 i ddisgyblion TGAU yn unig.

Bydd y pynciau canlynol yn cael eu cynnig trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg:

Cymraeg Iaith, Cymraeg Ail-iaith, Saesneg Iaith, Mathemateg, Bioleg, Cemeg a Ffiseg.

Caiff y sesiynau byw eu cynnal rhwng 16:15 ac 18:00. Mae pob sesiwn yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ac unrhyw adnodd perthnasol ar gael ar wefan e-sgol yn dilyn y cyflwyniad byw.

Bydd cyfres o sesiynau arall yn cael eu cynnig yn y Gwanwyn gydag ystod eang o bynciau ar lefel TGAU, Uwch Gyfrannol, a Safon Uwch – mwy o wybodaeth i ddod.

Er mwyn cael mynediad i’r cyflwyniadau byw, recordiadau a’r adnoddau bydd angen llywio rhwng y tabiau sy’n eistedd o dan y teitl Carlam Cymru yn y bar dewislen.