Glenda Haf Jones

Ymunodd Glenda â thîm e-sgol fel Arweinydd Gogledd Cymru ym mis Ebrill 2024. Yn ei rôl gydag e-sgol, mae Glenda yn cynorthwyo’r tîm i gydlynu’r prosiect mewn ysgolion ar draws Gogledd Cymru, gan sicrhau bod ysgolion, athrawon a disgyblion yn cael hyfforddiant ac arweiniad digonol i sicrhau bod y prosiect e-sgol yn un hwylus a llwyddiannus.

Mae Glenda wedi gweithio ym myd addysg ers 1999, yn bennaf fel pennaeth adran TGCh a chydlynydd TGCh mewn ysgol uwchradd. Roedd yn gyfrifol am gefnogi datblygiadau dysgu digidol yn yr ystafell ddosbarth ac yn cefnogi athrawon i ddatblygu eu sgiliau digidol. Cafodd gyfnod ar secondiad i gefnogi a datblygu dysgu digidol ar draws ysgolion cynradd ac uwchradd Gwynedd a Môn.

Tu allan i’r gwaith, mae Glenda yn aelod o Gȏr yr Heli ym Mhwllheli, ac yn mwynhau crwydro a cherdded arfordir Cymru a thu hwnt.

View our other staff…

Llifon John Ellis

Llifon John Ellis

Penodwyd Llifon yn Bennaeth Strategol e-sgol ym mis Ebrill 2022 wedi iddo dreulio 12 mlynedd fel athro uwchradd ac uwch arweinydd mewn ysgol gydol oes yng nghanolbarth Cymru gyda chyfrifoldebau dros y Chweched Dosbarth a’r adran Gymraeg. Bu’n gweithio’n agos â...

Rhian Rees-Thorne

Rhian Rees-Thorne

Cafodd Rhian ei phenodi i rȏl Cydlynydd e-sgol ym Mai 2021. Yn ei rȏl gydag e-sgol, mae Rhian yn cynorthwyo’r tȋm i gydlynu’r prosiect mewn ysgolion ar draws De Cymru, gan sicrhau bod ysgolion, athrawon a disgyblion yn cael hyfforddiant ac arweiniad digonol i sicrhau...

Matt Edwards

Matt Edwards

Cafodd Matt ei secondio i rôl cynghorydd cymorth technegol TGCh e-sgol rhan-amser yn Hydref 2020. Gan weithio’n agos a’r tîm o gydlynwyr, ei brif rôl yw darparu cyngor strategol ac arweiniad technegol i dîm prosiect e-sgol, yn sgil ei brofiad helaeth o weithio gyda...