Gwion Dafydd

Rheolwr Corfforaethol Atebolrwydd a Chynnydd yng Ngheredigion

Roedd Gwion yn un o sylfaenwyr e-sgol pan gafodd ei lansio yng Ngheredigion yn 2018, ac mae’n goruchwylio’r prosiect erbyn hyn. Cafodd Gwion ei benodi’n Rheolwr Corfforaethol Atebolrwydd a Chynnydd yng Ngheredigion ym Medi 2018, ar ôl gweithio o fewn yr awdurdod fel ystadegydd a dadansoddwr data ers 2012.

Yn ei rôl o ddydd-i-ddydd, mae’n cynorthwyo ysgolion Ceredigion i reoli data a thracio perfformiad, tra hefyd yn rheoli derbyniadau ysgolion a chasgliadau data cenedlaethol.

Ar ôl graddio gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Mathemateg o Brifysgol Aberystwyth yn 2002, aeth Gwion ymlaen i hyfforddi i fod yn athro Mathemateg, a bu’n dysgu am ychydig flynyddoedd cyn penderfynu mynd i deithio Gogledd a De America am chwe mis. Ar ôl dychwelyd, gweithiodd Gwion gyda Chyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd am chwe blynedd fel dadansoddwr data o fewn sawl adran wahanol, gan gynnwys Ysgolion, Cyllid Myfyrwyr, Trafnidiaeth, a Chyllid Llywodraeth Leol.

Symudodd yn ôl i Orllewin Cymru yn 2012 ac erbyn hyn mae’n byw yn Nhalgarreg gyda’i wraig, Elin, a’u merch fach, Martha Rhys. Mae’n aelod o gôr meibion Ar Ôl Tri ac yn gyn-gadeirydd Clwb Rygbi Castellnewydd Emlyn. 

View our other staff…

Glenda Haf Jones

Glenda Haf Jones

Ymunodd Glenda â thîm e-sgol fel Arweinydd Gogledd Cymru ym mis Ebrill 2024. Yn ei rôl gydag e-sgol, mae Glenda yn cynorthwyo’r tîm i gydlynu’r prosiect mewn ysgolion ar draws Gogledd Cymru, gan sicrhau bod ysgolion, athrawon a disgyblion yn cael hyfforddiant ac...

Huw Gruffydd Davies

Huw Gruffydd Davies

Penodwyd Huw fel Arweinydd Cynradd cyntaf e-sgol ym mis Tachwedd 2023 i arwain ar y datblygiadau cyffrous yn hanes y project. Cyn ymuno ag e-sgol, bu Huw yn Bennaeth ar Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Ceredigion. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau amrywiaeth o chwaraen yn...

Siwan Richards

Siwan Richards

Ymunodd Siwan â thîm e-sgol fel Rheolwr Prosiect Ymlaen gyda’r Dysgu ym mis Chwefror 2023. Mae’r rôl yn hybu sesiynau magu hyder a hogi sgiliau siarad Cymraeg disgyblion 16-18 oed, dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol mewn partneriaeth ag e-sgol. Siwan sy’n...