Llifon John Ellis

Pennaeth Strategol

Penodwyd Llifon yn Bennaeth Strategol e-sgol ym mis Ebrill 2022 wedi iddo dreulio 12 mlynedd fel athro uwchradd ac uwch arweinydd mewn ysgol gydol oes yng nghanolbarth Cymru gyda chyfrifoldebau dros y Chweched Dosbarth a’r adran Gymraeg. Bu’n gweithio’n agos â chydlynwyr e-sgol dros y blynyddoedd i allu cynnig amrediad eang o brofiadau i’w ddisgyblion.

Fel rhan o’i rôl gydag e-sgol, prif ddyletswyddau Llifon yw arwain tîm brwdfrydig o gydlynwyr blaengar wrth sicrhau parhad yn natblygiadau amrywiol e-sgol gan warantu ansawdd y ddarpariaeth wrth i’r prosiect dyfu o nerth i nerth ledled Cymru.

Tu hwnt i’w gyfrifoldebau gydag e-sgol, mae Llifon yn mwynhau treulio’i amser gyda’i wraig, Nia, a’u merched Mirain Grug a Mali Enlli. Mae’n aelod o Gôr Meibion Machynlleth ac yn olygydd y papur bro; Y Blewyn Glas.

View our other staff…

Nia Jones

Nia Jones

Ymunodd Nia â thîm e-sgol ym mis Gorffennaf 2022. Nia sydd yn rheoli'r prosiect Carlam Cymru. Y prosiect cenedlaethol hwn yw'r gangen o e-sgol sy'n gyfrifol am gomisiynu, creu, cynnal a chadw casgliad o fideos sy’n cefnogi myfyrwyr gyda’u hadolygu. Ceir fideos ar dair...

Rhian Rees-Thorne

Rhian Rees-Thorne

Cafodd Rhian ei phenodi i rȏl Cydlynydd e-sgol ym Mai 2021. Yn ei rȏl gydag e-sgol, mae Rhian yn cynorthwyo’r tȋm i gydlynu’r prosiect mewn ysgolion ar draws De Cymru, gan sicrhau bod ysgolion, athrawon a disgyblion yn cael hyfforddiant ac arweiniad digonol i sicrhau...

Matt Edwards

Matt Edwards

Cafodd Matt ei secondio i rôl cynghorydd cymorth technegol TGCh e-sgol rhan-amser yn Hydref 2020. Gan weithio’n agos a’r tîm o gydlynwyr, ei brif rôl yw darparu cyngor strategol ac arweiniad technegol i dîm prosiect e-sgol, yn sgil ei brofiad helaeth o weithio gyda...