Matt Edwards

Cynghorydd Cymorth Technegol TG

Cafodd Matt ei secondio i rôl cynghorydd cymorth technegol TGCh e-sgol rhan-amser yn Hydref 2020. Gan weithio’n agos a’r tîm o gydlynwyr, ei brif rôl yw darparu cyngor strategol ac arweiniad technegol i dîm prosiect e-sgol, yn sgil ei brofiad helaeth o weithio gyda systemau TGCh, o fewn y sector addysg yn benodol, am dros 20 mlynedd. Mae ei ddyletswyddau’n cynnwys adolygu’r systemau e-sgol presennol a gwerthuso cynnyrch a systemau newydd a fydd yn helpu i gario’r prosiect ymlaen a sicrhau ei lwyddiant. 

Ar hyn o bryd mae Matt wedi’i gyflogi fel Rheolwr Cyfleusterau TGCh yn Ysgol Llanfyllin (Cyngor Sir Powys) ac yn ddiweddar mae wedi goruchwylio’r broses o uno dwy ysgol, sef Ysgol Uwchradd Llanfyllin ac Ysgol Gynradd Llanfyllin. Yn ystod ei amser yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin mae wedi gweithio ar nifer o brosiectau TGCh mawr, gan gynnwys bod yn un o’r ysgolion cyntaf yn y DU i drawsnewid y ffordd rydym yn addysgu yn yr ystafell ddosbarth, drwy gyflwyno Cyfrifiaduron Tabled a thaflunyddion di-wifr, yn ôl yn 2004, pan ddaeth cynrychiolwyr o Microsoft i’r ysgol i weld y dechnoleg newydd ar waith. Mae’r dull hwn wedi’i uwchraddio sawl tro dros y blynyddol, ac mae’r wybodaeth a ddaeth yn sgil gweithio gyda’r dechnoleg hon dros y blynyddoedd wedi darparu platfform sefydlog ar gyfer cyflwyno’r prosiect e-sgol. 
 
I ffwrdd o’r gwaith, mae Matt yn mwynhau nofio ac mae’n rhedwr brwd sydd wedi cwblhau sawl ras 10k a hanner marathon ar hyd a lled y wlad, yn ogystal â mynychu ParkRuns lleol yn rheolaidd. Ei nod personol nesaf yw cwblhau ei ras farathon lawn gyntaf. 

View our other staff…

Glenda Haf Jones

Glenda Haf Jones

Ymunodd Glenda â thîm e-sgol fel Arweinydd Gogledd Cymru ym mis Ebrill 2024. Yn ei rôl gydag e-sgol, mae Glenda yn cynorthwyo’r tîm i gydlynu’r prosiect mewn ysgolion ar draws Gogledd Cymru, gan sicrhau bod ysgolion, athrawon a disgyblion yn cael hyfforddiant ac...

Huw Gruffydd Davies

Huw Gruffydd Davies

Penodwyd Huw fel Arweinydd Cynradd cyntaf e-sgol ym mis Tachwedd 2023 i arwain ar y datblygiadau cyffrous yn hanes y project. Cyn ymuno ag e-sgol, bu Huw yn Bennaeth ar Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Ceredigion. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau amrywiaeth o chwaraen yn...

Siwan Richards

Siwan Richards

Ymunodd Siwan â thîm e-sgol fel Rheolwr Prosiect Ymlaen gyda’r Dysgu ym mis Chwefror 2023. Mae’r rôl yn hybu sesiynau magu hyder a hogi sgiliau siarad Cymraeg disgyblion 16-18 oed, dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol mewn partneriaeth ag e-sgol. Siwan sy’n...