Matt Edwards

Cynghorydd Cymorth Technegol TG

Cafodd Matt ei secondio i rôl cynghorydd cymorth technegol TGCh e-sgol rhan-amser yn Hydref 2020. Gan weithio’n agos a’r tîm o gydlynwyr, ei brif rôl yw darparu cyngor strategol ac arweiniad technegol i dîm prosiect e-sgol, yn sgil ei brofiad helaeth o weithio gyda systemau TGCh, o fewn y sector addysg yn benodol, am dros 20 mlynedd. Mae ei ddyletswyddau’n cynnwys adolygu’r systemau e-sgol presennol a gwerthuso cynnyrch a systemau newydd a fydd yn helpu i gario’r prosiect ymlaen a sicrhau ei lwyddiant. 

Ar hyn o bryd mae Matt wedi’i gyflogi fel Rheolwr Cyfleusterau TGCh yn Ysgol Llanfyllin (Cyngor Sir Powys) ac yn ddiweddar mae wedi goruchwylio’r broses o uno dwy ysgol, sef Ysgol Uwchradd Llanfyllin ac Ysgol Gynradd Llanfyllin. Yn ystod ei amser yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin mae wedi gweithio ar nifer o brosiectau TGCh mawr, gan gynnwys bod yn un o’r ysgolion cyntaf yn y DU i drawsnewid y ffordd rydym yn addysgu yn yr ystafell ddosbarth, drwy gyflwyno Cyfrifiaduron Tabled a thaflunyddion di-wifr, yn ôl yn 2004, pan ddaeth cynrychiolwyr o Microsoft i’r ysgol i weld y dechnoleg newydd ar waith. Mae’r dull hwn wedi’i uwchraddio sawl tro dros y blynyddol, ac mae’r wybodaeth a ddaeth yn sgil gweithio gyda’r dechnoleg hon dros y blynyddoedd wedi darparu platfform sefydlog ar gyfer cyflwyno’r prosiect e-sgol. 
 
I ffwrdd o’r gwaith, mae Matt yn mwynhau nofio ac mae’n rhedwr brwd sydd wedi cwblhau sawl ras 10k a hanner marathon ar hyd a lled y wlad, yn ogystal â mynychu ParkRuns lleol yn rheolaidd. Ei nod personol nesaf yw cwblhau ei ras farathon lawn gyntaf. 

View our other staff…

Nia Jones

Nia Jones

Ymunodd Nia â thîm e-sgol ym mis Gorffennaf 2022. Nia sydd yn rheoli'r prosiect Carlam Cymru. Y prosiect cenedlaethol hwn yw'r gangen o e-sgol sy'n gyfrifol am gomisiynu, creu, cynnal a chadw casgliad o fideos sy’n cefnogi myfyrwyr gyda’u hadolygu. Ceir fideos ar dair...

Llifon John Ellis

Llifon John Ellis

Penodwyd Llifon yn Bennaeth Strategol e-sgol ym mis Ebrill 2022 wedi iddo dreulio 12 mlynedd fel athro uwchradd ac uwch arweinydd mewn ysgol gydol oes yng nghanolbarth Cymru gyda chyfrifoldebau dros y Chweched Dosbarth a’r adran Gymraeg. Bu’n gweithio’n agos â...

Rhian Rees-Thorne

Rhian Rees-Thorne

Cafodd Rhian ei phenodi i rȏl Cydlynydd e-sgol ym Mai 2021. Yn ei rȏl gydag e-sgol, mae Rhian yn cynorthwyo’r tȋm i gydlynu’r prosiect mewn ysgolion ar draws De Cymru, gan sicrhau bod ysgolion, athrawon a disgyblion yn cael hyfforddiant ac arweiniad digonol i sicrhau...