Siwan Richards

Ymunodd Siwan â thîm e-sgol fel Rheolwr Prosiect Ymlaen gyda’r Dysgu ym mis Chwefror 2023. Mae’r rôl yn hybu sesiynau magu hyder a hogi sgiliau siarad Cymraeg disgyblion 16-18 oed, dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol mewn partneriaeth ag e-sgol. Siwan sy’n cydlynu gwaith y prosiect gan gynnwys hyrwyddo’r sesiynau i ennyn diddordeb y disgyblion, sicrhau cofrestriadau, trefnu’r sesiynau, cydweithio gyda tiwtoriaid a llongyfarch y disgyblion ar orffen y sesiynau’n llwyddiannus.

Mae Siwan wedi gweithio ym maes Cyfathrebu drwy gydol ei gyrfa, gan dreulio bron i ddegawd yn arwain y Tîm Cyfathrebu o fewn Llywodraeth Leol. Ei phrif ddiddordebau yw datblygu cyfathrebu da, rhannu gwybodaeth hawdd ei ddeall a rheoli prosiectau.

Tu hwnt i’r gwaith, mae Siwan yn mwynhau treulio amser gyda’i theulu yn yr awyr agored neu ar wyliau mewn carafan, darllen ar unrhyw eiliad sbar, cerdded ei ffordd o gwmpas yr ardal ac yn ddiweddar mae wedi dechrau therapi dŵr oer!

View our other staff…

Llifon John Ellis

Llifon John Ellis

Penodwyd Llifon yn Bennaeth Strategol e-sgol ym mis Ebrill 2022 wedi iddo dreulio 12 mlynedd fel athro uwchradd ac uwch arweinydd mewn ysgol gydol oes yng nghanolbarth Cymru gyda chyfrifoldebau dros y Chweched Dosbarth a’r adran Gymraeg. Bu’n gweithio’n agos â...

Rhian Rees-Thorne

Rhian Rees-Thorne

Cafodd Rhian ei phenodi i rȏl Cydlynydd e-sgol ym Mai 2021. Yn ei rȏl gydag e-sgol, mae Rhian yn cynorthwyo’r tȋm i gydlynu’r prosiect mewn ysgolion ar draws De Cymru, gan sicrhau bod ysgolion, athrawon a disgyblion yn cael hyfforddiant ac arweiniad digonol i sicrhau...

Matt Edwards

Matt Edwards

Cafodd Matt ei secondio i rôl cynghorydd cymorth technegol TGCh e-sgol rhan-amser yn Hydref 2020. Gan weithio’n agos a’r tîm o gydlynwyr, ei brif rôl yw darparu cyngor strategol ac arweiniad technegol i dîm prosiect e-sgol, yn sgil ei brofiad helaeth o weithio gyda...