Stephen Williams

Cafodd Stephen ei secondio i rôl cydlynydd e-sgol ym Medi 2020 o ERW cyn cael ei benodi’n llawn amser yn Ebrill 2022. Yn ei rôl gydag ERW, roedd yn cynorthwyo ysgolion ar draws y rhanbarth i ddatblygu dysgu digidol a diwygio’r cwricwlwm. Fe rhan o’i gyfrifoldebau gydag e-sgol, mae Stephen yn cynorthwyo’r tîm i gydlynu’r prosiect yng Ngheredigion a Phowys, gan sicrhau bod ysgolion, athrawon a disgyblion yn cael hyfforddiant ac arweiniad digonol i wneud yn siŵr bod y prosiect e-sgol yn un hwylus a llwyddiannus.

Mae Stephen wedi gweithio ym myd addysg ers 2006, yn bennaf fel athro ysgol gynradd yn Hwlffordd. Yn ystod yr amser hwnnw, roedd yn eiriolwr dros ddysgu digidol yn yr ystafell ddosbarth, a sicrhau bod technoleg yn cael ei defnyddio fel câs pensiliau i wella’r dysgu a’r addysgu. Yn 2016, cafodd Stephen ei gyflogi gan ERW ac roedd ei rôl yno’n cynnwys cynorthwyo ysgolion cynradd ac uwchradd, o fewn awdurdodau lleol y rhanbarth, i ddatblygu cyfleoedd dysgu digidol ar gyfer eu disgyblion. Rhan fawr o waith Stephen hefyd oedd cynorthwyo ysgolion i ddeall y Cwricwlwm i Gymru a’i roi ar waith.

Y tu allan i’r gwaith, mae Stephen yn mwynhau pob math o chwaraeon, gan gynnwys rygbi a rhedeg. Mae’n aelod egnïol o Glwb Rhedeg Aberteifi, ac mae wedi cwblhau marathon Llundain a marathon Eryri. 

View our other staff…

Glenda Haf Jones

Glenda Haf Jones

Ymunodd Glenda â thîm e-sgol fel Arweinydd Gogledd Cymru ym mis Ebrill 2024. Yn ei rôl gydag e-sgol, mae Glenda yn cynorthwyo’r tîm i gydlynu’r prosiect mewn ysgolion ar draws Gogledd Cymru, gan sicrhau bod ysgolion, athrawon a disgyblion yn cael hyfforddiant ac...

Huw Gruffydd Davies

Huw Gruffydd Davies

Penodwyd Huw fel Arweinydd Cynradd cyntaf e-sgol ym mis Tachwedd 2023 i arwain ar y datblygiadau cyffrous yn hanes y project. Cyn ymuno ag e-sgol, bu Huw yn Bennaeth ar Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Ceredigion. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau amrywiaeth o chwaraen yn...

Siwan Richards

Siwan Richards

Ymunodd Siwan â thîm e-sgol fel Rheolwr Prosiect Ymlaen gyda’r Dysgu ym mis Chwefror 2023. Mae’r rôl yn hybu sesiynau magu hyder a hogi sgiliau siarad Cymraeg disgyblion 16-18 oed, dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol mewn partneriaeth ag e-sgol. Siwan sy’n...