TGAU Cemeg – Hydref 2021

Cliciwch ar ‘English’ ar dop y dudalen i wylio’r fideos a gyflwynwyd a recordiwyd yn Saesneg.
Click on ‘English’ on top of the page to access the videos that were presented and recorded in English.

Gwybodaeth

Dydd Mercher, 17eg Tachwedd, 16:15 – 17:00

Adweithiau asidau – hafaliadau

  • Beth yw asid/bas/alcali?
  • Graddfa pH
  • Enwi halwynau + Cwestiynau ymarfer
  • Enwi cyd-gynnyrch + Cwestiynau ymarfer
  • Cwestiynau cyn bapur

Gwybodaeth

Dydd Mercher, 24ain Tachwedd, 16:15 – 17:00

Adweithiau Cemegol ac Egni

Gwybodaeth

Dydd Mercher, 1af Rhagfyr, 16:15 – 17:00

Diagramau Bondio

Gwydodaeth

Dydd Mercher, 8fed Rhagfyr, 16:15 – 17:00

Priodweddau

Mae’r cynnwys ar y wefan hon, gan gynnwys testun, logos, delweddau a fideos, yn perthyn i’r prosiect e-sgol.

Fe allwch gopïo gwybodaeth o’r wefan hon i’w rhannu mewn dull proffesiynol, ond gallai unrhyw ail-fwriadu neu olygu unrhyw gynnwys, gan gynnwys delweddau a/neu fideos, heb ganiatad arwain at weithredu yn eich erbyn

The content on this website, including text, logos, images, and videos belong to the e-sgol project.

You may copy information from this website to share in a professional manner, however any re-purposing or editing of any content, including images and/or videos, without consent may result in action being taken against you